ޑައުންލޯޑް

ޓެންޑަރ 008 އިއުލާން

އެމް އާރް އައި ކޮމްޕެޓިބްލް އިކުއިޕްމެންޓް – އިއުލާން

MRI Compatible Equipment – Tender

  ޑައުންލޯޑް
އެމް އާރް އައި ކޮމްޕެޓިބްލް އިކުއިޕްމެންޓް – މައުލޫމާތު

MRI Compatible Equipment – Information Sheet

  ޑައުންލޯޑް
އާރް.އެފް.ޕީ – ސާރވަރ އެންޑް ނެޓްވަރކް ހާރޑްވެއަރ (ރީބިޑް)

RFP – Server and Network Hardware (Rebid)

  ޑައުންލޯޑް
ޕްރީ އޮތޮރައިޒޭޝަން ރިކުއެސްޓް ފޯމު

Pre-Authorisation Request Form

  ޑައުންލޯޑް
އެންގުން

Announcement

  ޑައުންލޯޑް
އާސަންދަ ރިކޮމެންޑޭޝަން ފޯމް (އެންމެ ފަސް)

Recommendation Form

  ޑައުންލޯޑް
އާސަންދަ ފީޑްބެކް ފޯމް

Patient Feedback Form

  ޑައުންލޯޑް
އާސަންދަ ގައިޑްލައިން

Aasandha Cashless Guidelines

  ޑައުންލޯޑް
އިމަޖެންސީ އިވެކުއޭޝަން ފޯމް

Aasandha emergency evacuation Form

  ޑައުންލޯޑް
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް – ދިވެހި

Job Application Form – Dhivehi

  ޑައުންލޯޑް
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް – އިނގިރޭސި

Job Application Form – English

  ޑައުންލޯޑް
ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

Information for Bidders

  ޑައުންލޯޑް
ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

Information for Bidders

  ޑައުންލޯޑް
ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

Information for Bidders

  ޑައުންލޯޑް
017 – ބިޑް ހުށައެޅުމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

Information for Bidders – 017

  ޑައުންލޯޑް