އެނައުންސްމަންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އީ.އެން.ޓީ

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/029

ޑައުންލޯޑް


Job ad – Physician

Number: ASND/IUL/2016/030

Download


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ފިޒިޝަން

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/030

ޑައުންލޯޑް


Job ad – Medical Officer

Number: ASND/IUL/2016/022

Download


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މެޑިކަލް އޮފިސަރ

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/022

ޑައުންލޯޑް


Job ad – Bio Medical Engineer

Number: ASND/IUL/2016/027

Download


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ބަޔޯ މެޑިކަލް އިންޖީނިއަރ

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/027

ޑައުންލޯޑް


Job ad – Registered Nurse

Number: ASND/IUL/2016/023

Download


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުސް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/023

ޑައުންލޯޑް


އާސަންދަ ބޭނުންކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް

ނަންބަރު: ASND/ANMT/2015/001

ޑައުންލޯޑް