އެނައުންސްމަންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އޮފިސަރ – އެކައުންޓުސް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/043

ޑައުންލޯޑް


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ – ޕުރޮކިއުމަންޓް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/042

ޑައުންލޯޑް


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/023
Download


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/021
Download


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/020
Download


Job ad – Laboratory Technologist

Number: ASND/IUL/2016/032

Download


Job ad – ENT

Number: ASND/IUL/2016/029

Download


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އީ.އެން.ޓީ

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/029

ޑައުންލޯޑް


Job ad – Physician

Number: ASND/IUL/2016/030

Download