އެނައުންސްމަންޓް

ޢިޖުތިމާޢީ ޞިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ

އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0499

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ކްލިނިކްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0500

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ފާރމަސީތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0501

ޑައުންލޯޑް

މަސްނޫޢީ ޢާލާތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0502

ޑައުންލޯޑް

ލޮލުގެ ފަރުވާ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0503

ޑައުންލޯޑް


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އޮފިސަރ – އެކައުންޓުސް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/043

ޑައުންލޯޑް


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ – ޕުރޮކިއުމަންޓް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/042

ޑައުންލޯޑް


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/023
Download


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/021
Download


Tender Announcement

Number:TENDER/AS/2016/020
Download


Job ad – Laboratory Technologist

Number: ASND/IUL/2016/032

Download


Job ad – ENT

Number: ASND/IUL/2016/029

Download