އެނައުންސްމަންޓް

Interested in career opportunities with Aasandha Company Ltd or Hulhumale’ Hospital?

If you’re interested in career opportunities with Aasandha Company Ltd or Hulhumale’ Hospital, please send us a cover letter with a copy of your National Identity Card and resume outlining your educational background and employment history. Please specify, in your cover letter, the area of work that interests you the most.
Your resume should include the following:
✓ Full Name
✓ NIC number
✓ Permanent address
✓ Present address
✓ Contact number
✓ Email address
✓ Educational background
✓ Experience
Please submit your cover letter with a copy of your National Identity Card and resume to;
Aasandha Company Ltd
Fen Building, 3rd Floor
Ameenee Magu
Male’
OR send them via email to jobs@aasandha.mv

AS-IUL-2018-011 – Job Ad (1)


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AS-IUL-2018-018  


IULAAN

އާސަންދަ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ލިޔެކިޔުން ހުށައެޅުމާބެހޭ

އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ސްކީމާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 1400 އަށް
އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9770977 އަށް
ސްކީމާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

1400@aasandha.mv

އެހެނިހެން ކަންކަމާގުޅިގެން އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

media@aasandha.mv އަށް

ކްލެއިމްސް ހުށައަޅުއްވާނީ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް
ބިލްތައް ހުށައަޅުއްވާނީ ފެންބިލްޑިންގގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް

2 ޖުލައި 2017 މ.
8 ޝައްވާލް 1438 ހ.


އާސަންދަ ކުނުްފުނީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ނަން : އަލްފާޟިލާ އާޝިޔާ ޞާލިޙް
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރ : A274947
މޯބައިލް ނަންބަރ : 9770977


ޢިޖުތިމާޢީ ޞިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ

އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0499

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ކްލިނިކްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0500

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ފާރމަސީތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0501

ޑައުންލޯޑް

މަސްނޫޢީ ޢާލާތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0502

ޑައުންލޯޑް

ލޮލުގެ ފަރުވާ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0503

ޑައުންލޯޑް