އެނައުންސްމަންޓް

IULAAN

އާސަންދަ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ލިޔެކިޔުން ހުށައެޅުމާބެހޭ

އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައެޅުއްވުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
ސްކީމާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 1400 އަށް
އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9770977 އަށް
ސްކީމާ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

1400@aasandha.mv

އެހެނިހެން ކަންކަމާގުޅިގެން އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

media@aasandha.mv އަށް

ކްލެއިމްސް ހުށައަޅުއްވާނީ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް
ބިލްތައް ހުށައަޅުއްވާނީ ފެންބިލްޑިންގގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް

2 ޖުލައި 2017 މ.
8 ޝައްވާލް 1438 ހ.


އާސަންދަ ކުނުްފުނީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ނަން : އަލްފާޟިލާ އާޝިޔާ ޞާލިޙް
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރ : A274947
މޯބައިލް ނަންބަރ : 9770977
އީމެއިލް އެޑްރެސް : ashiya@aasandha.mv


ޢިޖުތިމާޢީ ޞިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ

އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0499

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ކްލިނިކްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0500

ޑައުންލޯޑް

އަމިއްލަ ފާރމަސީތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0501

ޑައުންލޯޑް

މަސްނޫޢީ ޢާލާތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0502

ޑައުންލޯޑް

ލޮލުގެ ފަރުވާ ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތައް ހިންގުމާއި ބެހޭ

ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު: AS/CIR/2017/0503

ޑައުންލޯޑް


ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އޮފިސަރ – އެކައުންޓުސް

ނަންބަރު: ASND/IUL/2016/043

ޑައުންލޯޑް