އާސަންދަ

އާސަންދަ” އަކީ ދިވެހިންގެ ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚަރދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވޭ ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ސައްހަ އައިޑީ ކާޑެއްއޮތް ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

ހުސްނުވާ އާސަންދައަކީ ކޮބާ؟
ޞިއްޙީ ފަރުވާ އަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތެކެވެ. ބޮޑުބައްޔެއްގައި އުޅެންދިމާވުމުން އެބަލީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އެބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކަންބޮޑުވެއެވެ. މިފިކުރުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލިމީހާގެ ޢާއިލާވެސް ތަޙައްމަލް ކުރަންޖެހެއެވެ. ހުސްނުވާ އާސަންދައަކީ، ވަކި ގޮތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވި ބައްޓަން ކުރެވި، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކު ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ކުރަން ޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ޚަރަދު އާސަންދައިން ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ސްކީމެކެވެ.

 

ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ މަޤުސަދު:

ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ މަޤްސަދަކީ ބޭސްފަރުވާގެ ޔަޤީންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ދިނުން.